021-88539234-6 021-88539234-6

شهر تبریز

شهر آذری ها
شهری که تمدن آذری بودن را میشود در آن جستجو کرد
شهر باباطاهر
شهری  که آذری های ایران زمین به آن افتخار میکنند.
تبریز در غرب ایران واقع شده است 

تور دور آإربایجان