ساری

تور ساری

تور گروهی ساری

ساری گردی

ساری پایتخت استان مازندران میباشد.

این شهر از اهمیت خاصی برای استان مازندران برخوردار است.

شهر ساری از استانهای شمالی کشورمان ایران میباشد.

این شهر با استان گلستان و خراسان سمالی و سمنان همسایه میباشد.