021-88539234-6 021-88539234-6

تورهای ویژه نوروز

تور شیراز 3/5 روزه

تاریخ حرکت 1فروردین . 12فروردین .
تاریخ برگشت . 4فررودین . 15فروردین .
قیمت 850/000تومان
هتل3ستاره

تور 2 نیم روزه کویر مصر

تاریخ حرکت همه روزه از 28اسفند تا 14فروردین
تاریخ برگشت همه روزه از تاریه 1فروردین تا 16فروردین
قیمت295/000تومان

اقامتگاه بوم گردی مجهز افضل

قیمت 265/000 تومان
اقامتگاه سنتی بوم گردی

تور 2 نیم روزه کویر فهرج

تاریخ حرکت 5فروردین . 6فروردین . 7فروردین . 8فروردین . 9فروردین . 10فروردین . 11فروردین . 12فروردین . 13فروردین . 14فروردین .
تاریخ برگشت 7فروردین . 8فروردین . 9فروردین . 10فروردین . 11فروردین . 12فروردین . 13فروردین . 14فروردین . 15فروردین . 16فروردین .
قیمت360/000تومان اقامتگاه بوم گردی و سنتی دهخدا

تور اوپرت  2 نیم روزه

تاریخ حرکت 8فروردین . 10 فروردین .
تاریخ برگشت 9فروردین . 11فروردین .
قیمت  360/000 تومان


تور 3نیم روزه کویر مصر
تاریخ حرکت 1فروردین . 6فروردین . 11فروردین .
تاریخ برگشت 4فروردین . 9فروردین . 14فروردین . 
قیمت 520/000 تومان
اقامتگاه سنتی بوم گردی

تور یزد میبد چک چک 3/5روزه
تاریخ حرکت 1فروردین . 12فروردین 
تاریخ برگشت 4فروردین . 15فروردین
قیمت 580/000 تومان
اقامتگاه سنتی بوم گردی

تور کویر طبس حلوان 3/5روزه
تاریخ حرکت 1فروردین . 9فروردین . 11فروردین
تاریخ برگشت 4فروردین . 12فروردین . 14فروردین 
قیمت 490/000تومان
اقامتگاه بوم گردی و سنتی

تور خط جنوب 5نیم روزه
قشم هرمز هنگام درگاهون بندر عباس تنگه چاه کوه
تاریخ حرکت 1فروردین 10فروردین
تاریخ برگشت 6فروردین . 15فروردین
قیمت1/050/000تومان

اقامتگاه بوم گردی و سنتی

کران تا کران 3روزه
تاریخ حرکت
تاریخ برگشت

ماسال  2/5روزه
تاریخ حرکت 7فروردین . 10فروردین .
تاریخ برگشت 9فروردین . 12فروردین .

جنگل ابر 2/5روزه
تاریخ حرکت همه روزه از 1فروردین تا 14فروردین
تاریخ برگشت همه روزه از 3فروردین تا16فروردین

 سرعین اردبیل آستارا3/5روزه
تاریخ حرکت 1فروردین . 11فروردین .
تاریخ برگشت 4فروردین . 14فروردین .

اطلاعات بیشتر تماس با شماره

02188539234
02188539235
02188539236
هپی گروپ
09122790368
خانوم توکلی
09124800859
09193699007
حسین مسکین نواز
@happygroup24
www.happygroup24.com